Извештај и закључци Форума БДС

ИЗВЕШТАЈ И ЗАКЉУЧЦИ ФОРУМА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
БИБЛИОТЕКЕ И НАБАВКЕ КЊИГА:
СТАТИСТИКА, ПРАКСА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОТКУП
одржаног на Сајму књига у Београду (Београдски сајам, Хала 1а, сала „Иво Андрић“)
у четвртак 27. октобра, од 13 до 14:50 часова

 
Форум Библиотекарског друштва Србије “Библиотеке и набавке књига: статистика, пракса, јавне набавке, откуп” је веома успешно одржан под куполама Београдског сајма, у оквиру програма 61. Међународног сајма књига 27. октобра 2016. У пуној сали “Иво Андрић” окупили су се представници библиотека, издавача, Министарства културе и информисања, Града Београда и других заинтересованих за тему набавке библиотечко-информационе грађе и извора за библиотеке у Србији.
Предложени Форум био је прилика за окупљање библиотекара, издавача, дистрибутера, књижевника, представника Владе Србије и оснивача библиотека, еснафских удружења и свих осталих заинтересованих за тему књиге и њене доступности у библиотекама Србије, посебно за теме набавних политика у библиотекама, јавних набавки, откупа књига. На Форуму се у форми дискусије, којој су претходиле кратке презентације, размотрило актуелно стање у набавци књига за библиотеке у Србији, односно њихова доступност до крајњих корисника, кроз анализе броја набављених књига путем набавки или откупа за јавне библиотеке, примере из праксе када су јавне набавке у питању или статистичке показатеље преовлађујућих трендова.
БДС је пре Форума послало низ позива за учешће представницима Министарства културе и информисања, Министарства финансија, Управе за јавне набавке, Града Београда, Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, удружењима издавача, итд. Са задовољством истичемо да су на Форуму поред библиотекара и издавача били присутни др Драган Хамовић (саветник Министра културе и информисања), проф. др Милош Ковић (председник комисије за откуп књига за јавне библиотеке), Марко Деспотовић (саветник из Министарства културе и информисања), Јован Јовановић (Градски секретаријат за културу Града Београда).
Општа дискусија била је подељена на две подтеме: јавне набавке и откуп књига. Форум је модерирао др Богдан Трифуновић, председник БДС, уз вођење записника од стране Бојане Вукотић, секретара БДС.
За дискусију пре Форума пријавио се низ библиотекара и стручњака за тему набавке, који су путам презентација или коментара допринели овој теми:[1]
– Владимир Шекуларац (Народна библиотека Србије, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система): Набавка књига у мрежи јавних библиотека Србије од 2000. до 2015. године,
– Ивана Николић (Народна библиотека Србије, начелница Одељења селективне набавке),
– Виолета Милошевић (директорка Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић”, Ваљево),
– Александар Ђурић (стручњак за јавне набавке, Управа Града Ваљева),
– Јовица Кртинић (директор Библиотеке “Милутин Бојић, Београд-Палилула),
– Сузана Сиротовић (Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Неготин): Набавка књига у Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин,
– др Богдан Трифуновић (председник Библиотекарског друштва Србије и директор Градске библиотеке у Чачку).
Библиотекарско друштво Србије је на Форуму обновило иницијативу од претходних година у вези изузимања библиотечко-информационе грађе и извора из поступка јавних набавки, што проистиче из приказаних примера нелогичности таквог поступка када је књига у питању (нарочито у вези набавке старе и ретке књиге, завичајне, антикварне или стране књиге), као и кроз показане статистичке показатеље опадања броја набављених књига на нивоу земље (према подацима Народне библиотеке Србије), као и на нивоу појединачних библиотека (Чачак, Неготин). На Форуму су приказани и различити модели јавних набавки који се спроводе у јавним библиотекама Србије у циљу размена информација и добре праксе међу колегама, уз велико интересовање присутних библиотекара за квалификациони поступак који се спроводи у Матичној библиотеци “Љубомир Ненадовић” у Ваљеву. Представници Министарства културе и информисања говорили су о потреби унапређења модела откупа књига за јавне библиотеке, у чему ће у наредном периоду учествовати и БДС својим предлозима.
Председник Библиотекарског друштва Србије, др Богдан Трифуновић, као модератор Форума позвао је све учеснике Форума да доставе на адресу Друштва коментаре, статистике, презентације и текстове у вези набавке књига у библиотекама, како би се од тих прилога припремио документ за објављивање и из кога ће проистећи конкретни предлози за Министарство културе и информисања. Након Форума своје коментаре послале су колегинице из јавне библиотеке (Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице и председница Подружнице Златиборског округа Библиотекарског друштва Србије) и из специјалне библиотеке (Биљана Вуковић, Библиотека Етнографског института САНУ и секретар Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије). На овај начин кроз дискусију Форума и послате коментаре заступљени су сви типови библиотека из целе Србије (изузев школских, које такође имају велики проблем у набавци књига), што говори да је Форум БДС окупио репрезентативан број мишљења и коментара из струке, на основу којих се могу донети и релевантни закључци.
Основни закључак овог Форума јесте да је набавка књига и периодике за библиотеке у Србији угрожена по више основа: финансијски недовољним средствима за набавку, организационо дугим и скупим процедурама, кадровски недовољним бројем стручњака одговарајућег образовања и радног искуства, законски неповољним решењима третирања књиге као сваке друге робе а библиотека као учесница тржишне утакмице. У том смислу закључци Форума су:

 • одсуство конзистентне и одговорне културне политике на нивоу оснивача библиотека (република/градови/општине) није у складу са законским обавезама и важећим стандардима у Републици Србији (Члан 27. Закона о библиотечко- информационој делатности),
 • средства из буџета оснивача матичних библиотека изразито су неуједначена и у дужем периоду недовољна (варирају од 0% до 68%, са просеком око 20-30% од предвиђених средстава стандардом дефинисаним важећим Правилником о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности),
 • присутна је тенденција смањења средстава за набавку књига, нарочито након избијања економске кризе 2008/9. године,
 • Откуп Министарства културе и информисања за мрежу јавних библиотека представља врло значајан програм и финансијски подстицај на ублажавању негативних последица изостајања релевантних средстава оснивача за куповину књига и периодике,
 • од увођења обавезности спровођења поступка јавних набавки за књиге у библиотекама (2013. године), приметна је отежана набавка књига и периодике за библиотеке, како за опште фондове (у Народној библиотеци Србије и јавним библиотекама), тако и за специјализоване библиотеке и специфичне библиотечке збирке, попут старих и ретких књига, завичајних фондова, антикварне наслове, страну књигу, периодичне публикације, итд.[2]
 • јавне набавке стварају јаз између библиотека и издавача у виду посредника, који раније нису постојали или нису били потребни у поступку набавке књига; додатно, настали јаз манифестује се и кроз онемогућавање коришћења посебних рабата издавача за библиотеке, који су традиционално важили и за Сајам књига у Београду, када је продукција на врхунцу,
 • због поступка јавне набавке и предвиђених временских оквира трајања поступка, нови или актуелни наслови (награђене књиге, на пример) могу тек после два или више месеци од излажења да дођу до читалаца у библиотекама, чиме библиотечки фондови губе на атрактивности за кориснике (у поређењу са тренутно доступним насловима у продаји), а библиотеке добијају незаслужен ореол да су неажурне или неактивне у свом раду,
 • издавачи су често онемогућени да учествују као понуђачи (на пример, уколико се у оквиру једне партије траже издања више од једног издавача), чиме се фаворизују дистрибутери односно трговци, што за последицу има повећање цена књига и друге грађе због додатне трговачке марже, а то није у складу са основним циљем јавних набавки да се буџетска средства троше што рационалније.

 
Предлози за унапређење стања
 

 1. Изузимање библиотечко-информационе грађе и извора (књиге, периодика, некњижна библиотечка грађа…) из поступка набавке за библиотеке као што је то у земљама попут Чешке, Словеније или Хрватске, без обзира на тип, величину или буџет библиотеке.
 2. Уколико је смисао и важан циљ јавних набавки рационално трошење јавних средстава, предлажемо у циљу финансијске контроле трошења буџетских средстава у библиотекама увођење модела извештаја оснивачима и јавних извештаја који би садржали спискове набављене грађе са ценама.
 3. Доследно спровођење закона када је у питању финансирање функционисања библиотека од стране оснивача, посебно за набавку библиотечко-информационе грађе и извора.
 4. Доградња критеријума за годишњи откуп Министарства културе и информисања: установљавање обавезе оснивача јавних библиотека (општина и градова) да јавној библиотеци обезбеде минимална средства за куповину књига у пропорцији 2 динара на 1 динар од вредности откупа Министарства културе и информисања као услов да јавна библиотека оствари право на књиге из откупа; установљавање обавезног дела откупа резервисаног за капитална и референсна издања (прва издања).
 5. Веће укључивање стручних радника библиотека у Србији и Библиотекарског друштва Србије у будуће планирање и израду законских или подзаконских аката, односно правилника и стандарда када је у питању набавка библиотечко-информационе грађе и извора у Републици Србији.

 

Извештај саставио:

др Богдан Трифуновић
Председник БДС

 
[1] Све презентације и коментари чине прилог овог документа.
[2] У прилог захтева библиотекара да се књига изузме из поступка набавке за библиотеке прилажемо и неке евидентне статистичке показатеље и примере из свакодневне праксе немогућности квалитетне и правовремене набавке књига у библиотекама.
forum27-10-2016zapisnik
forum-bds-27-10-2016-zakljucci

You may also like...