Подружнице БДС

Из Статута:

“Чла­но­ви Дру­штва се ор­га­ни­зу­ју у по­дру­жни­це по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе председник и секретар.
По­дру­жни­цу мо­гу чи­ни­ти запослени и други стручњаци у библиотечко-информационој делатности с територије више општина.
Чла­но­ви подружнице на Скупштини по­дру­жни­це раз­ма­тра­ју пи­та­ња од заједнич­ког ин­те­р­еса, утвр­ђу­ју свој про­грам, до­но­се за­кључ­ке, ста­во­ве и утвр­ђу­ју предло­ге за Скуп­шти­ну Дру­штва.
Подружнице достављају годишње извештаје о раду, планове и програме рада Управном одбору Друштва. Подружница не може имати статус правног лица“.

СПИСАК ПОДРУЖНИЦА БДС

1.       Подружница Северно-бачког округа (председник Драган Роквић)
2.       Подружница Средње-банатског округа (председник Предраг Јеремић)
3.       Подружница Северно-банатског округа (председница Даринка Маљугић)
4.       Подружница Јужно-банатског округа (председник Иван Стојановић)
5.       Подружница Западно-бачког округа (председница Анђелија Пругинић)
6.       Подружница Јужно-бачког округа (председница Милица Кирћански)
7.       Подружница библиотекара Срема (председница Ружица Станковић)
8.       Подружница Мачванског округа (председник Томислав Чотрић)
9.       Подружница Колубарског округа (председница Ана Васиљевић)
10.   Подружница Подунавског округа (председница Драгана Лазић)
11.   Подружница Браничевског округа (председница Вера Зарић Митровић)
12.   Шумадијска подружница (председница Данијела Вулићевић)
13.   Подружница Поморавског округа (председница Нада Димитријевић)
14.   Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ) (председница Жаклина Николић)
15.   Подружница Златиборског округа (председник Илија Смиљанић)
16.   Подружница Моравичког округа (председница Дубравка Илић)
17.   Подружница Рашког округа (председница Ивана Хренко)
18.   Подружница Расинског округа (председница Ивана Милутиновић)
19.   Подружница Нишавског округа (председница Маријана Стојановић)
20.   Подружница Топличког округа (председница Драгана Николић)
21.   Подружница Пиротског округа (председник Милорад Костић)
22.   Подружница Јабланичког округа (председница Јадранка Јовић)
23.   Подружница Пчињског округа
24.   Београдска подружница (председница Драгана Михаиловић)
25.   Подружница специјалних библиотека (председница Александра Кручичан)
26.   Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду (председница Гордана Ђилас)
27.   Подружница Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” и библиотека Универзитета у Београду (председница Татјана Брзуловић Станисављевић)
28.   Подружница Народне библиотеке Србије (председник Славен Попара)

Поред активних подружница, БДС чине и подружнице које су у статусу мировања.