Подружнице БДС

Из Статута:

“Чла­но­ви Дру­штва се ор­га­ни­зу­ју у по­дру­жни­це по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе председник и секретар.
По­дру­жни­цу мо­гу чи­ни­ти запослени и други стручњаци у библиотечко-информационој делатности с територије више општина.
Чла­но­ви подружнице на Скупштини по­дру­жни­це раз­ма­тра­ју пи­та­ња од заједнич­ког ин­те­р­еса, утвр­ђу­ју свој про­грам, до­но­се за­кључ­ке, ста­во­ве и утвр­ђу­ју предло­ге за Скуп­шти­ну Дру­штва.
Подружнице достављају годишње извештаје о раду, планове и програме рада Управном одбору Друштва. Подружница не може имати статус правног лица“.

СПИСАК ПОДРУЖНИЦА БДС

 1. Подружница Севернобачког округа (председница Маша Младеновић)
 2. Подружница Средњебанатског округа
 3. Подружница Севернобанатског округа (председник Радован Хорватов)
 4. Подружница Јужнобанатског округа (председник Иван Стојановић)
 5. Подружница Западнобачког округа
 6. Подружница Јужнобачког округа (председница Милица Кирћански)
 7. Подружница библиотекара Срема (председница Ружица Станковић)
 8. Подружница Мачванског округа
 9. Подружница Колубарског округа (председница Ана Ивковић)
 10. Подружница Подунавског округа (председница Вера Зарић Митровић)
 11. Подружница Браничевског округа
 12. Подружница Шумадијског округа (председница Гордана Вучковић)
 13. Подружница Поморавског округа
 14. Тимочка подружница (председница Жаклина Николић)
 15. Подружница Златиборског округа (председница Драгослава Родаљевић)
 16. Подружница Моравичког округа (председница Марија Петковић)
 17. Подружница Рашког округа
 18. Подружница Расинског округа (председница Ивана Милутиновић)
 19. Подружница Нишавског округа
 20. Подружница Топличког округа
 21. Подружница Пиротског округа (председница Елизабета Георгиев)
 22. Подружница Јабланичког округа
 23. Подружница Пчињског округа
 24. Београдска подружница (председник Драгана Михаиловић)
 25. Подружница специјалних библиотека (председница Александра Кручичан)
 26. Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду (председница Гордана Ђилас)
 27. Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду (председница Татјана Брзуловић Станисављевић)
 28. Подружница Народне библиотеке Србије (председница Јелена Глишовић)

Поред активних подружница, БДС чине и подружнице које су у статусу мировања.