Подружнице БДС

Из Статута:

“Чла­но­ви Дру­штва се ор­га­ни­зу­ју у по­дру­жни­це по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе председник и секретар.
По­дру­жни­цу мо­гу чи­ни­ти запослени и други стручњаци у библиотечко-информационој делатности с територије више општина.
Чла­но­ви подружнице на Скупштини по­дру­жни­це раз­ма­тра­ју пи­та­ња од заједнич­ког ин­те­р­еса, утвр­ђу­ју свој про­грам, до­но­се за­кључ­ке, ста­во­ве и утвр­ђу­ју предло­ге за Скуп­шти­ну Дру­штва.
Подружнице достављају годишње извештаје о раду, планове и програме рада Управном одбору Друштва. Подружница не може имати статус правног лица“.

Подружнице БДС:

1.       Подружница Северно-бачког округа (председница Естер Берењи)
2.       Подружница Средње-банатског округа (председник Предраг Јеремић)
3.       Подружница Северно-банатског округа (председница Даринка Маљугић)
4.       Подружница Јужно-банатског округа (председник Иван Стојановић)
5.       Подружница Западно-бачког округа (председница Анђелија Пругинић)
6.       Подружница Јужно-бачког округа (председница Бојана Грујић)
7.       Подружница библиотекара Срема (председница Драгана Тојага)
8.       Подружница Мачванског округа (председник Томислав Чотрић)
9.       Подружница Колубарског округа (председница Ана Васиљевић)
10.   Подружница Подунавског округа (председница председница Вишња Рајковић Мрдаковић)
11.   Подружница Браничевског округа (председница Вера Зарић Митровић)
12.   Шумадијска подружница (председница Марија Петровић Бошковић)
13.   Подружница Поморавског округа (председница Нада Димитријевић)
14.   Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ) (председница Виолета Станковић Анђелковић)
15.   Подружница Златиборског округа (председница Биљана Давидовски)
16.   Подружница Моравичког округа (председница Дубравка Илић)
17.   Подружница Рашког округа (председница Ивана Хренко)
18.   Подружница Расинског округа
19.   Подружница Нишавског округа (председница Снежана Лазић)
20.   Подружница Топличког округа (председница Драгана Николић)
21.   Подружница Пиротског округа (председник Милорад Костић)
22.   Подружница Јабланичког округа (председница Јадранка Јовић)
23.   Подружница Пчињског округа (председница Драгана Стаменовић)
24.   Београдска подружница (председница Олга Јечменица)
25.   Подружница специјалних библиотека (председница Александра Мирчић)
26.   Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду (председница Гордана Ђилас)
27.   Подружница Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” и библиотека Универзитета у Београду (председница Оја Кринуловић)
28.   Подружница Народне библиотеке Србије (председник Славен Попара)