Стручна тела

Чланом 29. Статута Библиотекарског друштва Србије, усвојеног 7. 4. 2011. године дефинише се рад стручних тела БДС:

„Секције, комисије и друга стручна тела образује Управни одбор Друштва са задатком да се баве појединим аспектима библиотечко-информационог рада, проучавају и разматрају поједина значајна питања , да утврђују предлоге, усаглашавају стручна мишљења и на други начин помажу остваривању циљева и задатака Друштва

Друштво има секције по врстама библиотека и по врстама библиотечко-информационе делатности.

Комисије су саветодавна тела чији је основни задатак да прате развој савременог библиотекарства и информационих наука и да о томе извештавају Управни одбор.“

Активна стручна тела:

а/ Секције

 1. Секција за матичне библиотеке (председавајући Небојша Цвејић)
 2. Секција за каталогизацију (председавајућа Драгослава Родаљевић)
 3. Секција за дигиталну трансформацију библиотека (председавајући Андрија Сагић)
 4. Секција за завичајне фондове (председавајућа Љубица Ћоровић)
 5. Секција за културне и образовне програме у библиотекама (председавајући Синиша Голубовић)
 6. Секција за јавне библиотеке (председавајућа Бојана Маринчић)
 7. Секција за рад покретних библиотека (председавајућа Жаклина Николић)
 8. Секција за стално стручно усавршавање и професионални развој (председавајући Богдан Трифуновић)
 9. Секција за рад са децом и младима (председавајућа Јасна Бркић)

б/ Комисије

 1. Статусна комисија – комисија за утврђивање питања из надлежности рада БДС као репрезентативног удружења у култури (председавајућа Татјана Брзуловић Станисављевић)
 2. Статутарна комисија – комисија за измене и допуне Статута БДС (председавајућа Татјана Брзуловић Станисављевић)

Поред активних, Библиотекарско друштво Србије има и своја стручна тела, која су у статусу мировања:

а/ Секције

 1. Секција за школске библиотеке
 2. Секција за високошколске библиотеке
 3. Секција за специјалне библиотеке

б/ Комисије

 1. Комисија за класификацију
 2. Комисија за серијске публикације
 3. Комисија за библиотечке стандарде и нормативе
 4. Комисија за законодавна и правна питања
 5. Комисија за развијање корисничких сервиса
 6. Комисија за развијање читалачких интересовања
 7. Комисија за међународну сарадњу
 8. Комисија за издавачку делатност Друштва
 9. Комисија за евалуацију и награђивање
 10. Комисија за односе с јавношћу
 11. Комисија за развој научно-истраживачког рада у библиотекарству
 12. Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе