Пренос ауторских права

Уговор о преносу ауторских права
 Библиотекар ISSN 0006-1816

Ауторска права на (наслов рада):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(у даљем тексту рукопис)

аутора: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(у даљем тексту аутор(и))
преносе се на Библиотекарско друштво Србије, издавача часописа Библиотекар (у даљем тексту издавач и часопис), пошто је чланак прихваћен за објављивање. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у часопису, аутори задржавају сва права.

Аутори овим документом гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос и да није објављен раније; да се не разматра за објављивање на другом месту; да су његово објављивање одобрили сви коаутори, ако их има, као и да је добијено прећутно или експлицитно одобрење од стране надлежних тела институције у којој је истраживање обављено. Аутор гарантију и да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права других. Аутори чланка немају сукоб интереса који би могао да доведе у питање његов интегритет и веродостојност резултата који су у њему објављени. Ако су у рад укључени садржаји заштићени ауторским правима, аутори гарантују да су прибавили писану дозволу за њихово коришћење од носилаца ауторских права. Ако се у рукопису користе детаљи или слике пацијената, предмета истраживања или других лица, то је учињено уз њихову сагласност која је добијена у складу са законом и Уређивачком политиком.
Ауторска права за овај чланак се преносе на издавача. Аутор са којим се врши кореспонденција (у даљем тексту овлашћени аутор) гарантује да је овлашћен да изврши пренос ауторских права на издавача.
Потписивањем овог уговора, овлашћени аутор преноси на издавача следећа права на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

  • право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику;
  •  право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања рукописа;
  • право да рукопис преведе на друге језике;
  • право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих преносника података;
  • право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;
  • право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима (укључујући и читаче електонских књига), и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.

Издавач задржава сва права, те се рукопис или његови делови не смеју користити без писане сагласности издавача.
Часопис омогућава ауторима да објављену верзију рукописа у PDF формату депонују у институционални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података или да га објаве на личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) или на сајту институције у којој су запослени најраније пола године након објављивања у часопису. При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор рукописа (комплетни библиографски подаци).
Аутори се обавезују да ће одмах након пријема проверити текст, исправити евентуалне штампарске грешке и одобрити објављивање исправљене верзије рукописа.
Овлашћени аутор се обавезује да о свим горе наведеним одредбама обавести све коауторе.


Потпис овлашћеног аутора                                                               Датум


Име овлашћеног аутора


Институција