ЧЛАНСТВО

Учлањењем у Библиотекарско друштво Србије постајете редовни члан Друштва.

Препоручујемо вам да прочитате Статут БДС како бисте се детаљније информисали о организацији и функционисању Друштва, те његовим циљевима и задацима, као и правима и обавезама редовних чланова БДС.

Да бисте се учланили, потребно је да попуните електронску Приступницу.
Приступница се попуњава само једном, а резултати попуњене Приступнице остају сачувани у бази података о чланству БДС.

Попуњавањем е-Приступнице:
-прихватате Статут БДС
-добијате евиденциони члански број
-укључујете се на БДС мејлинг листу

Након попуњавања е-Приступнице потребно је да уплатите износ годишње чланарине.

Чланарина за све редовне чланове Друштва у календарској и фискалној години износи 1.200 (једну хиљаду и две стотине) динара по члану.

Чланарина се уплаћује на текући рачун: 250-1070186945091-91 код банке Eurobank direktna а.д. Београд.

Чланарину може да уплати:

  • Правно лице, односно установа, за своје запослене
  • Физичко лице – појединац
    (уплатом у пошти, банци, мењачници или путем услуге електронског банкарства)

Приликом уплате свих чланарина (за правна лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица, који садржи:
1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова за које се чланарина уплаћује
3/ податке о моделу плаћања
4/ податке за достављање предрачуна / рачуна

Попуњени образац доставити на адресу sekretar@bds.rs

Преузмите Образац за евиденцију уплате чланарине за физичка лица

Преузмите Образац за евиденцију уплате чланарине за правна лица

На основу претходно унетих података у Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица Библиотекарско друштво Србије ће за уплате из сопствених средстава издати одговарајућу фактуру у виду предрачуна/рачуна, исти ће евидентирати у Централни регистар фактура Министарства финансија РС, Управе за трезор и достављаће га потражиоцима на назначену адресу електронске поште као дигитални примерак.

Без претходно попуњеног Обрасца за евиденцију уплате чланарина неће бити могућа регистрација и издавање фактура, даља обрада и евиденција уплате, самим тим и поступак реализације, кроз достављање обавештења о њеном успешном књижењу.

Приликом уплате више од једне чланарине (за физичка лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина физичких лица, који садржи:

1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова, за које се чланарина уплаћује
3/ податке о начину и моделу уплате

Попуњени образац доставити на адресу sekretar@bds.rs

Редовним и правовременим плаћањем чланарина омогућава се несметан рад Друштва, измиривање обавеза и реализација планираних активности БДС.