Годишња чланарина БДС

Чланарина за све редовне чланове Друштва у 2024. години износи 2.000,00 (две хиљаде) динара по члану.

Чланарина се уплаћује на текући рачун: 150-25018205-49 код банке Eurobank direktna а.д. Београд.

Чланарину може да уплати:

  • Правно лице, односно установа, за своје запослене
  • Физичко лице – појединац
    (уплатом у пошти, банци, мењачници или путем услуге електронског банкарства)

Приликом уплате свих чланарина (за правна лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица, који садржи:
1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова за које се чланарина уплаћује
3/ податке о моделу плаћања
4/ податке за достављање предрачуна / рачуна

Преузмите Образац за евиденцију уплате чланарине за правна лица

Попуњени образац доставити на адресу sekretar@bds.rs

На основу претходно унетих података у Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица Библиотекарско друштво Србије ће издати електронску фактуру, исту ће евидентирати на портал Систем електронских фактура Министарства финансија РС и повезати са Централним регистром фактура Управе за трезор.

Без претходно попуњеног Обрасца за евиденцију уплате чланарина неће бити могуће издавање фактура, даља обрада и евиденција уплате.

Приликом уплате више од једне чланарине (за физичка лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина физичких лица, који садржи:

1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова, за које се чланарина уплаћује
3/ податке о начину и моделу уплате

Преузмите Образац за евиденцију уплате чланарине за физичка лица

Попуњени образац доставити на адресу sekretar@bds.rs

Пример попуњеног налога за пренос приликом електорнске уплате чланарине

Пример попуњене уплатнице за уплате у пошти, банци, мењачници

Редовним и правовременим плаћањем чланарина омогућава се несметан рад Друштва и реализација планираних активности БДС.