Број 2 (2017)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LIX св. 2 (2017)
ТЕМА
Богдан Трифуновић
ОСНИВАЊЕ И ПРВА ГОДИНА РАДА ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА НР СРБИЈЕ: 1947–1948
Anna Angelova
РPROFESSIONAL ОRGANISATION OF BULGARIAN LIBRARIANS (ULIW/ BLIA) – TRADITIONS, POLICIES, PERSPECTIVES
Marina Vinaj
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković
DECENIJA POSLANSTVA ASOCIJACIJE INFORMACIJSKIH STRUČNJAKA – BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Marzena Przybysz
POLISH LIBRARIANS’ ASSOCIATION
ХРОНИКА
Бојан Ђорђевић
ДРЖАВНА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА: ЈЕДАН НЕУСПЕО ПОДУХВАТ

Александра Тртовац
АУТОМАТИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ – ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
ПРАКСА
Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА КАО ПОДСТИЦАЈ КРЕАТИВНОМ И ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРИКАЗИ
Данка М. Ивошевић
ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКА: ОД ЊИХОВОГ НАСТАНКА ДО ЕПОХЕ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ
Здравка Радуловић
„ЛИСТАЊЕ ВРЕМЕНА“ – ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ ЈЕВРЕЈСКЕ ПЕРИОДИКЕ У СРБИЈИ 1888-2016. АУТОРКЕ БИЉАНЕ АЛБАХАРИ
СЕЋАЊА
Мирко Дрманац
САБИРНИК НЕКРОЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ЧАСОПИСУ „БИБЛИОТЕКАР” (1948–1997)
Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Редакција
Импресум