Број 1 (2017)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LIX св. 1 (2017)
ТЕМА
Татјана Богојевић
СТРУЧНОСТ БИБЛИОТЕКАРА И ЊИХОВА УЛОГА У ПОСРЕДОВАЊУ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИЈА И КОРИСНИКА
Весна Филиповић Петровић
РОДИТЕЉИ, НАСТАВНИЦИ И БИБЛИОТЕКАРИ – ПАРТНЕРИ У РАЗВИЈАЊУ ПОТРЕБЕ ЗА ЧИТАЊЕМ КОД ДЕЦЕ
ПРАКСА
Наташа Васиљевић
ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ БИБЛИОТЕКАМА
Елизабета Георгиев
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКА ПИРОТСКОГ ОКРУГА
ХРОНИКА
Јелена Цветић
БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА
Татјана Р. Јанковић
ЗАСТАВИНА БИБЛИОТЕКА ─ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА У ПРОМЕНЉИВОМ ОКРУЖЕЊУ
ПРИКАЗИ
Бранка Драгосавац
КОНФЕРЕНЦИЈА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА
Драгана Грујић
БИБЛИОИНФО: 55 ГОДИНА ОД ПОКРЕТАЊА НАСТАВЕ БИБЛИОТЕКАРСТВА НА ВИСОКОШКОЛСКОМ НИВОУ
Мирко Дрманац
РОМАНСИРАНА ИСТОРИЈА УНИШТЕЊА
Радомир Ивановић
НАЈНОВИЈИ ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ У ПРВИМ ДВЕМА ДЕЦЕНИЈАМА ХХ ВЕКА
Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Редакција
Импресум