Одржана прва Скупштина БДС у 2017.

У петак 24. фебруара 2017. године Библиотекарско друштво Србије одржало је своју прву Скупштину Друштва у Амфитеатру Народне библиотеке Србије. У присуству 68 делегата Скупштине на дневном реду су били усвајање Записника са Скупштине одржане 23. новембра 2016, разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије, подружница и стручних тела БДС у 2016. години, разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину, разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2017. години, избор Радне групе БДС за израду Предлога измена и допуна Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, и текућа питања.

Пре Скупштине своје састанке одржали су Управни и Надзорни одбор БДС. На иницијативу Председника БДС и УО БДС, стручна тела Друштва (чланови секција и комисија) имала су свој заједнички састанак у Амфитеатру БДС између 11 и 12 часова, на коме су размењена искуства и планови рада стручних тела у 2017. и наредним годинама. Скупштини БДС су присуствовали окупљени чланови стручних тела.


Скупштина БДС усвојила је Извештај о раду БДС у 2016. години, који су саставили Председник БДС др Богдан Трифуновић и Секретар БДС, Бојана Вукотић, као и Извештај о раду подружница и стручних тела БДС у 2016. години, који је саставила Бојана Вукотић. Надзорни одбор БДС на својој седници пре Скупштине разматрао је достављени Финансијски извештај БДС за 2016. годину, који је урадила изабрана овлашћена књиговодствена агенција, и донео одлуку да се Извештај не усвоји због његове непотпуности и нејасности. Током расправе о овој тачки закључено је да Секретар БДС контактира агенцију и утврди узроке непотпуног финансијског извештаја, с обзиром да су комплетни подаци достављени агенцији на време од стране БДС. Скупштина није усвојила предложени Финансијски извештај.

Председник БДС изнео је Предлог Програма рада БДС у 2017. години, који је Скупштина усвојила. Овај Програм има осам тачака: Ширење мреже подружница по територијалном и струковном принципу; Побољшање организације и комуникације унутар БДС; Обнављање иницијативе за стицање статуса репрезентативности удружења; реализација Издавачке делатности БДС у 2017. (два броја часописа „Библиотекар“, зборник радова са Конференције БДС у 2016, Дигитална библиотека БДС); одржавање XIV Конференције БДС у децембру 2017; Измене и допуне аката важних за функционисање БДС (Статут Друштва, Пословник о раду УО БДС, Етички кодекс библиотекара); Унапређење стручног рада (организација стручних скупова, предавања, Форума БДС, акредитованог семинара БДС у 2017); наставак Сарадње у земљи и иностранству.

Пета тачка дневног реда била је посвећена избору Радне групе БДС за Измене Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности. Током расправе закључено је да у ово тело треба да уђу представници свих типова библиотека и катедри за библиотечку делатност, као и да Радна група има најмање седам чланова. Предложено је 14 имена за Радну групу, којима ће бити упућен позив да узму учешће у њеном раду. О саставу Радне групе БДС ће обавестити стручну јавност након њеног формирања.
Под тачком Текућа питања размотрен је рад стручних тела БДС, док је Скупштину о резултатима састанка стручних тела известио председник Секције за матичне библиотеке Небојша Цвејић.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2016. (pdf)
ПРОГРАМ РАДА БДС У 2017. (pdf)

You may also like...