Одржана прва Скупштина БДС у 2018.

У петак 23. фебруара 2018. године у Амфитеатру Народне библиотеке Србије одржана је прва Скупштина Библиотекарског друштва Србије у 2018. години, са почетком у 12 часова. Скупштини су претходили састанци Управног и надзорног одбора БДС од 11 часова у просторијама Народне библиотеке Србије. Укупно је 60 делегата (од 95) присуствовало овој Скупштини, којом је председавао др Богдан Трифуновић, председник БДС.
Предложени дневни ред имао је следеће тачке:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 19. маја 2017. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2017. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2017. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2018. години
5. Текућа питања
С обзиром да је на седници УО БДС одржаној истог дана у 11 часова констатовано да је од 28 подружница Друштва само осам послало своје извештаје о раду, председник БДС известио је о томе делегате и предложио да се друга тачка дневног реда измени, тако што ће из ње бити изостављен део о разматрању и усвајању извештаја о раду подружница БДС у 2017. години. Скупштина је једногласно усвојила измењени дневни ред.

Председник БДС изложио је Извештај о раду БДС у 2017. години, који има 23 стране и садржи најважније податке о веома активном раду БДС током прошле године, о резултатима у земљи и иностранству, реализованим пројектима Друштва, издавачкој делатности, сарадњи, одржаној XIV Конференцији Друштва, свечаној скупштини поводом јубилеја, итд. Почетак извештаја резервисан је за податке о чланству и подружницама. У протеклој години укупан број чланова БДС са регулисаним чланаринама био је 760, што је повећање за преко 20% у односу на 2016. годину (629). Највеће повећање је у граду Београду, са скоро 200 активних чланова на подручју овог града. У извештају су наведени и проблеми у функционисању секција и комисија БДС, као и у раду подружница, о чему је председник БДС посебно дискутовао. Скупштина БДС једногласно је усвојила Извештај, након што је допуњен информацијама које су недостајале а саопштила их је Весна Вуксан, члан УО БДС.
Следећа тачка односила се на усвајање Финансијског извештаја БДС за 2017. годину, о чему је делегате известила Вера Петровић, председница Надзорног одбора БДС. НО БДС је на седници истог дана одржаној у 11 часова у канцеларији БДС разматрао финансијски извештај урађен од стране изабране агенције и констатовао да је извештај урађен детаљно и јасно. Укупни приходи БДС у 2017. години износили су 2.952.362,27 динара, а расходи су били 2.563.746,86 динара, па је остварен позитиван финансијски резултат у износу 388.615,41 динара. Надзорни одбор је усвојио финансијски извештај и препоручио Скупштини БДС његово усвајање. Скупштина је једногласно усвојила Финансијски извештај БДС за 2017. годину.
Четврта тачка дневног реда односила се на предлог Програма рада БДС у 2018. години, који је припремио председник БДС. Управни одбор БДС усвојио је предложени Програм, који има осам тачака: 1) Унапређење рада подружница и повећање броја чланова у најмањим подружницама БДС, 2) Стицање статуса репрезентативног удружења, 3) Издавачка делатност БДС у 2018: два броја часописа „Библиотекар“ и Зборник радова са Конференције 2017. године, 4) Заштита професионалног интегритета и статуса библиотечких радника, 5) Нови веб сајт БДС са дигиталном библиотеком, 6) Измене и допуне аката важних за функционисање БДС, 7) Организација XV Конференције БДС са међународним учешћем, 8) Сарадња у земљи и иностранству. Након образложења сваке тачке Програма Скупштина БДС једногласно је усвојила Програм рада за 2018. годину.
Под текућим питањима делегати Скупштине дискутовали су око рада Радне групе за израду Предлога измена и допуна Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, раду подружница, организацији стручних скупова у организацији подружница, проблемима библиотека са њиховим оснивачима, као и са некомпетентним руковствима установа, итд.
Скупштина је закључена у 14:30 часова.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БДС О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БДС ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРОГРАМ РАДА БДС У 2018. ГОДИНИ

You may also like...