Продужење рока плаћања чланарине за 2020. годину

На основу Одлуке о висини, начину и року плаћања чланарине за 2020. годину бр. 70/2020 од 16. 1. 2020. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС, бр. 29/2020) и Одлуком о укидању ванредног стања у Републици Србији (Службени гласник РС, бр. 65/2020од 6. 5. 2020. године), Управни одбор Библиотекарског друштва Србије, заједничком консултацијом путем електронске поште доноси:

О  Д  Л  У  К  У
о продуженом року за плаћање чланарине за 2020. годину

Рок за плаћање чланарине за 2020. годину продужава се до 1. јуна 2020 године.

Чланарина за све редовне чланове Друштва у 2020. години износи 1.200 (једну хиљаду и две стотине) динара на годишњем нивоу по члану.

Чланарине за своје запослене може да уплаћује библиотека или установа, на основу чега Библиотекарско друштво Србије издаје одговарајући предрачун, односно рачун. Чланарину може да уплати и појединац.

Чланарина се уплаћује на текући рачун: 250-1070186945091-91 код банке EFG Eurobankа.д. Београд.

Колегинице и колеге које први пут постају чланови Друштва или чланови који до сада нису попуњавали електронску Приступницу, неопходно је да то ураде на адресиhttps://bds.rs/clanstvo/kako-da-postanem-chlan-drushtva/. Приступницу је потребно само једном попунити, након чега она остаје сачувана у бази чланова БДС.

You may also like...