Први позив за XVI конференцију БДС

ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ И УЧЕШЋЕ

на XVI конференцији Библиотекарског друштва Србије

МАЛЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВЕЛИКОМ ДИЈАЛОГУ ЗА ПРОМЕНЕ

која ће бити одржана у Народној библиотеци Србије, Београд,
12. и 13. децембра 2019.

bdskonferencija2019.wordpress.com

ЦИЉ И ТЕМЕ

Шеснаеста по реду конференција Библиотекарског друштва Србије настоји да отвори простор за дијалог о темама које се, пре свега, тичу малих или мањих библиотека, како би се пажња стручне јавности посветила овом бројном и разноликом сегменту библиотечко-информационе делатности. Под малим библиотекама подразумевамо широки спектар установа и организација библиотечко-информационе делатности које до сада нису биле у фокусу конференција БДС: библиотеке са једним запосленим, специјалне библиотеке и библиотечко-информациони центри, библиотеке високошколских и научно-истраживачких институција, јавне библиотеке (мање градске и општинске библиотеке), школске библиотеке, итд.

Појам мале библиотеке у овом случају никако није ограничен величином књижног фонда, бројем запослених или читалаца библиотеке, већ је у функцији стављања у заједнички контекст дијалога великог броја организација које се баве пружањем библиотечко-информационих услуга, односно заштитом културног или научног наслеђа. Из тог разлога Библиотекарско друштво Србије позива све заинтересоване стручњаке, библиотекаре, истраживаче, студенте, да својим учешћем и радовима допринесу бољем сагледавању пословања и положаја малих библиотека, као и да покрену дијалог који ће омогућити стварање предуслова да се учине квалитативне промене, било кроз формалне оквире деловања институција или кроз неформалне начине као што су умрежавање и сарадња између појединаца.

Овогодишња конференција пружиће простор и време за све теме које настоје да прикажу позитивна искуства рада малих библиотека, као што су примери добре праксе, успешно реализовани пројекти, нетрадиционалне иницијативе које су резултирале квантитативним или квалитативним помацима у пракси, сарадња са колегама у земљи или иностранству која је довела до иновација у раду малих библиотека, итд. Зато смо заинтересовани да осим основне теме „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене“ чујемо и сазнамо ново о следећим подтемама:

– Како мале библиотеке данас могу да одговоре на захтеве сутрашњице

– Мале библиотеке и велики подаци (Big Data)

– Ко су библиотекари XXI века: вештине управљања променама

– Три у један: радити у библиотеци са једним запосленим

– Стручне компетенције и нове вештине у малим библиотекама: организација рада, менаџмент времена, употреба апликација

– Међуинституционална и међусекторска сарадња која даје резултате

– Од проблема до решења: искуства малих библиотека

– Из друге перспективе: националне, универзитетске и матичне библиотеке према малим библиотекама

– Промена перцепције мале библиотеке у друштву знања XXI века: маркетинг, рекламирање, видљивост

Предложене подтеме само су један део могућих тема за радове и не треба да спутају креативан и проактиван приступ заинтересованих аутора. Библиотекарско друштво Србије отворено је и за предлоге панел-сесија које би објединиле неколико излагача са сродним темама.

ФОРМАТ И СЛАЊЕ РАДОВА

Конференција ће укључити кратке радове/презентације (максимално 10 минута трајања за једно излагање), панел-сесије и постер-сесију.

Библиотекарско друштво Србије подстиче коришћење PowerPoint презентација, аудио-видео записа, Pecha Kucha презентација и других динамичних техника за представљање идеја и резултата, али не ограничава ауторе прихваћених радова да на свој начин искористе предвиђених 10 минута.

Панел-сесије ће у оквиру 90 минута омогућити дијалог више учесника панела, уз питања из публике. Панел-сесије се предлажу са насловом, образложењем теме и списком учесника панела.

Постер-сесија подразумева излагање постера и присуство најмање једног аутора који ће представити постер и његов садржај, односно поделити додатни материјал и информације заинтересованим учесницима конференције. Постер-сесија има обезбеђен термин у оквиру Програма конференције. Предвиђене димензије постера су 80×140 cm, вертикалне оријентације.

У случају већег броја радова са сличном тематиком Библиотекарско друштво Србије може да организује и посебан предконференцијски дан.

Језици конференције су српски и енглески. Симултани превод биће обезбеђен.

Позивамо заинтересоване ауторе да сажетке на српском и енглеском језику до 300 речи, са контакт подацима, професионалном афилијацијом и информацијом о формату (да ли је у питању кратки рад, постер или предлог панел-сесије), проследе на адресу konferencija2019@bds.rs најкасније до 20. септембра 2019.

Аутори прихваћених радова биће обавештени до 15. октобра 2019.

Сажеци прихваћених радова, постера и панел-сесија, биће објављени на српском и енглеском језику на веб-сајту конференције до 1. децембра 2019.

Зборник рецензираних радова са конференције биће штампан у 2020. години.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрација за конференцију биће доступна на веб-страници конференције до 1. новембра 2019. године. Котизација за учешће на конференцији износи 4.000 динара (35 евра за стране учеснике) и она укључује регистрацију, материјал за конференцију и освежење током конференције. Аутори прихваћених радова, чланови БДС и студенти не плаћају котизацију.
Учесници конференције сами сносе путне и друге трошкове учешћа на конференцији.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Први позив: 10. јул 2019.

Други позив: 10. август 2019.

Трећи позив: 10. септембар 2019.

Рок за слање сажетака: 20. септембар 2019.

Обавештење о прихваћеним радовима: 15. октобар 2019.

Регистрација за конференцију: од 1. новембра 2019.

Конференција: 12–13. децембар 2019.

Зборник радова: 2020. година

Детаљније информације биће објављиване на веб-страници конференције bdskonferencija2019.wordpress.com

You may also like...