Први позив за радове и учешће на 21. конференцији Библиотекарског друштва Србије

Библиотекарско друштво Србије (БДС), уз подршку Министарства културe Републике Србије и Градске библиотеке Панчево, објављује позив за достављање радова, предлога постер-презентација, панел-сесија и радионица, за учешће на 21. конференцији БДС-а, која ће бити организована у Градској библиотеци Панчево од 12. до 14.  децембра 2024. године.

Тема овогодишње конференције је: Радно окружење библиотекара.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Организацијом 21. годишње међународне конференције „Радно окружење библиотекара”, Библиотекарско друштво Србије (БДС) у фокус своје струковне заједнице ставља значајну тему радног окружења библиотекара, као подстицајног, подржавајућег и/или проблематичног фактора изазова. Свеобухватни приступ овој теми укључује физичко окружење библиотекара али и све елементе организационе културе у библиотекама који позитивно или негативно утичу на благостање на радном месту библиотекара.

Циљ конференције је оснаживање запослених у библиотечко-информационој делатности, али и других стручњака и сарадника у култури у истраживању модела развоја организационе културе у библиотекама, промовисање културе благостања у радном окружењу, као и подстицање лидера на успостављање, развијање и неговање организационе културе у колективима библиотека, те креирање политике и праксе оснаживања библиотекара да праве изборе који доприносе очувању здравља и задовољства на радном месту. 

Конференција је отворена за теоријска разматрања и дељење практичних информација и искустава, примера добре праксе и успешних активности и пројеката, реализованих с квалитетним резултатима и адекватним одговорима који утичу на трансформацију радног окружења у библиотекама. 

Организатори позивају заинтересоване ауторе да доставе своје радове у пуном тексту, који могу да пруже актуелне и иновативне увиде у оквиру једне или више предложених подтема овогодишње конференције:

1. Физичко окружење и радни простор библиотекара (ентеријер, осветљење, вентилација, простор за одмор и паузу, безбедност на раду). 

2. Психолошки безбедно радно окружење (ментално и емоционално благостање на радном месту, управљање стресним ситуацијама, психолошка подршка запосленима у библиотекама).

3. Радно оптерећење и креирање радних задатака (оптимално радно оптерећење, смислено дефинисање радних задатака, мултитаскинг, стицање и развијање вештина, самосталност у раду).

4. Признање и уважавање (вредновање доприноса и достигнућа запослених, вербална похвала, награде и подстицаји, могућност напредовања).

5. Равнотежа између пословног и приватног живота (флексибилност у распореду и организацији рада, рад на даљину,  флексибилно радно време).

6. Kомуникација и транспарентност (отворена и јасна комуникација, транспарентност у доношењу одлука, изградња односа поверења, информисање запослених о циљевима, политикама и променама пословања у установама).

7. Лидерство у библиотекама (лидери који доприносе позитивном радном окружењу, подршка младим лидерима).

8. Једнакост, инклузија и доступност (креирање једнаких услова рада за све запослене, развијање осећаја припадности, уважавања и поштовања).

9. Организациона култура у библиотекама (утицај постојећих норми, вредности и искустава на мотивацију, ефикасност и резултате рада; подстицање креативности у раду).

10. Подстицање ангажовања запослених (стратегије и примери добре праксе у различитим типовима библиотека).

11. Прилагођавање променама радног окружења (усвајање нових вештина, предности и изазови дигиталне и друштвене трансформације, поступање у ванредним ситуацијама).

Предложене подтеме представљају оквире за тематско промишљање, а организатори подстичу ауторе да буду креативни у предлагању радова, који би одговарали главној теми конференције.

ФОРМАТИ И ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Конференција ће обухватити радне сесије, панел-сесије, предавање по позиву, постер-презентације, радионице и презентације информатичких и спонзорских компанија.

БДС подстиче коришћење презентације Libre Impress, PowerPoint, аудио-визуелних садржаја, Pecha Kucha, као и других интерактивних динамичних вештина за представљање идеја у краткој форми.

Панел-сесије и радионице у временском интервалу од 45 до највише 90 минута омогућавају дијалог учесника са присутном публиком односно, интерактивно учешће и тимски рад. Панел-сесије и радионице предлажу се са радним насловом, образложењем теме и списком учесника за панел-сесије односно, циљном групом за радионице.

Аутори заинтересовани за излагање радова у оквиру радних сесија достављају пуне текстове радова, максималне дужине од 30.000 карактера (са размацима), које треба припремити према Упутству за ауторе, које се налази на адреси: https://bds.rs/bibliotekar/index.php/1/about/submissions#authorGuidelines  

Аутори заинтересовани за постер-презентације, панел-сесије и радионице сажетке достављају на српском и енглеском језику до 300 речи, са подацима о ауторству, учесницима (за панел-сесије) или циљној групи (за радионице) и подацима за контакт у једном документу (Word или у форматима ODF и PDF).

Позивамо заинтересоване ауторе да радове у пуном тексту односно, сажетке предлога постер-презентација, панел-сесија и радионица и информацијом о формату (да ли је предлог за постер-презентацију, панел-сесију или радионицу), проследе на имејл адресу bds2024@bds.rs.

Језици конференције су српски и енглески, уз софтверски превод путем апликације.

РЕГИСТРАЦИЈА

Учесници плаћају котизацију, која им омогућава присуство и учешће на свим сесијама, материјал и освежење између радних сесија. 

Котизација за учешће на Конференцији износи 8000 динара, односно 70 евра за учеснике из иностранства. Котизација за ауторе прихваћених радова, постера и панел-сесија износи 4.500 динара, односно 40 евра за учеснике из иностранства.

Редовни чланови БДС-а (са плаћеном чланарином за текућу годину) и студенти до 27 година старости не плаћају котизацију.

Учесници Конференције сами сносе путне и друге трошкове.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Рок за достављање радова: 10. 9. 2024. Радови достављени након назначеног датума неће се прихватати.

-Обавештење о прихваћеним радовима: 20. 10. 2024. 

-Програм 21. конференције биће објављен на веб-сајту конференције до 1. 11. 2024.

-Регистрација: од 1. 10. до 15. 11. 2024.

-Конференцијски дани: 12–14. 12. 2024.

-Зборник рецензираних радова са Конференције: 2025. година.

Serbian Library Association (SLA) is announcing the first call for papers for the 21st SLA annual Conference Librarians’ Work Environment

Pančevo City Library, 12–14 December 2024

By organizing the 21st annual international conference Librarians’ Work Environment, the Serbian Library Association (SLA) puts this significant topic in the focus of the professional community – the work environment of librarians as a motivating, encouraging, and/or challenging factor. A comprehensive approach to this topic includes the physical environment of librarians, as well as all elements of organizational culture in libraries that positively or negatively affect their workplace welfare.

The objective of the Conference is to empower the library and information professionals and other experts and partners in the field of culture, then to research development models of organizational culture in libraries, to promote the culture of well-being in the work environment, as well as to encourage leaders to establish, develop, and nurture organizational cultures among librarians, and finally to create policies and practices to empower librarians to make choices that contribute to preserving health and satisfaction in the workplace.

The Conference is open to theoretical considerations and sharing practical information and experiences, examples of good practice, and successful projects realized with quality results and adequate responses that affect the transformation of work environments in libraries.

The organizers invite interested authors to submit their full-text papers that can provide current and innovative insights within one or more proposed subtopics of this year’s conference:

1. Physical environment and workspace of librarians (interior; lighting; ventilation; rest and break area; safety at work).

2. Psychologically safe working environment (mental and emotional well-being at

workplace; management of stressful situations; psychological support for employees in libraries).

3. Workload and creation of work tasks (optimal workload; meaningful definition of work tasks; multitasking; acquisition and development of skills; independence in work).

4. Recognition and appreciation (evaluation of employees’ contributions and achievements; verbal praise; rewards and incentives; advancement opportunities).

5. Balance between work and personal life (flexibility in work schedule and organization; remote work; flexible working hours).

6. Communication and transparency (open and clear communication; transparency in decision-making; building relationships of trust; informing employees about goals, policies, and changes in the work of institutions).

7. Leadership in libraries (leaders who contribute to a positive working environment; support for young leaders).

8. Equality, inclusion, and accessibility (creating equal working conditions for all employees; developing a sense of belonging, appreciation, and respect).

9. Organizational culture in libraries (influence of the existing norms, values, and experiences on motivation, efficiency, and work results; encouraging creativity in the workplace).

9. Encouraging employee engagement (strategies and examples of good practice in different types of libraries).

10. Adapting to changes in the work environment (acquisition of new skills; advantages and challenges of digital and social transformation; dealing with emergency situations).

Since the proposed subtopics are frameworks for thematic thinking, the organizers encourage authors to be creative in proposing papers that correspond to the main topic of the Conference.

FORMATS AND SUBMISSION OF PAPERS

• The Conference will include working sessions, panel sessions, an invited lecture, poster presentations, and presentations by IT and sponsorship companies.

SLA encourages the use of Libre Impress or PowerPoint presentations, audio-visual content, Pecha Kucha, as well as other dynamic interactive ways to present ideas in a short form.

• Panel sessions and workshops, lasting from 45 to max. 90 minutes, enable a dialogue between the panelists and the audience, that is, interactive participation and teamwork. The proposals for panel sessions and workshops should be submitted with a working title, an explanation of the topic, and a list of panelists or the target group for the workshops.

• All authors interested in presenting papers within the working sessions are invited to submit full-text papers limited to 30,000 characters (with spaces) that should be prepared according to the instructions for authors located at https://bds.rs/bibliotekar/index.php/1/about/submissions#authorGuidelines.

• Interested authors of poster presentations, panel sessions, and workshops should submit summaries in Serbian and English of up to 300 words, with information on authorship, participants (for panel sessions) or target group (for workshops), and contact information in one document (Word, ODF or PDF format).

• We invite all interested authors to submit full-text papers, or summaries for poster presentations, panel sessions, or workshops, and information on the format (whether it is a proposal for a poster presentation, panel session, or workshop) to the email bds2024@bds.rs

• The languages of the Conference are Serbian and English, with software translation via application.

REGISTRATION

• The Conference registration fee includes admission to all working sessions, conference materials, and refreshments between working sessions. The Conference registration fee is 8,000 dinars or 70 euros for foreign participants. The registration fee for authors of accepted papers, posters and panel sessions is 4,500 dinars, or 40 euros for foreign participants.

• Regular SLA members (with a paid membership fee for the current year) and students up to 27 years of age do not pay the registration fee.

• Conference participants cover the travel expenses and other costs of participation.

IMPORTANT DATES

∙ Deadline for submission of papers: 10 September 2024. Papers submitted after the deadline will not be accepted.

∙ Notification of acceptance: 20 October 2024

∙ The programme of the 21st Conference will be published on the Conference website by 1 November 2024

∙ Registration for the Conference: 1 October to 15 November 2024

∙ Conference days: 12–14 December 2024

∙ Proceedings: 2025

We are looking forward to your submissions and enjoying some great times in Pančevo!

You may also like...