Одлука о висини чланарине у 2022. години

бр. 11/2022
21. 1. 2022.

На основу члана 8 став 1 Статута Библиотекарског друштва Србије усвојеног 7. 4. 2011. године Управни одбор Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној 21. јануара 2022. године доноси:

О  Д  Л  У  К  У
о висини, начину и могућностима уплата чланарине за 2022. годину

Чланарина за све редовне чланове Друштва у календарској и фискалној 2022. години износи 1.200 (једну хиљаду и две стотине) динара по члану.

Чланарина се уплаћује на текући рачун: 250-1070186945091-91 код банке Eurobankdirektnaа.д. Београд.

Чланарину може да уплати:

  • Правно лице, односно установа, за своје запослене
  • Физичко лице – појединац

(уплатом у пошти, банци, мењачници или путем услуге електронског банкарства)

Послови у вези са евиденцијом уплата чланарина поверавају се секретару Друштва Николи Петаковићу.

Приликом уплате свих чланарина (за правна лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланаринaправниих лица, који садржи:

1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о начину потраживања уплате
3/ податке о броју чланова за које се чланарина уплаћује
4/ податке о моделу плаћања
5/ податке за достављање предрачуна / рачуна

Уколико трошкове чланарина за своје запослене сноси установа, из сопствених средстава, приликом потраживања предрачуна, односно рачуна потребно је доставити податке о кориснику јавних средстава (КЈС), које прикупља Министарство финансија РС, Управа за трезор, а који су претраживи и доступни на адреси http://kjs.trezor.gov.rs.

На основу претходно унетих података у Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица Библиотекарско друштво Србије ће за уплате из сопствених средстава издати одговарајућу фактуру у виду предрачуна/рачуна, исти ће евидентирати у Централни регистар фактура Министарства финансија РС, Управе за трезор и достављаће га потражиоцима на назначену адресу електронске поште као дигитални примерак.

Без претходно попуњеног Обрасца за евиденцију уплате чланарина неће бити могућа регистрација и издавање фактура, даља обрада и евиденција уплате, самим тим и поступак реализације, кроз достављање обавештења о њеном успешном књижењу.

Приликом уплате више од једне чланарине (за физичка лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина физичких лица, који садржи:

1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова, за које се чланарина уплаћује
3/ податке о начину и моделу уплате

Последњи датум измирења чланарине за 2022. годину је 31. март 2022.

Заинтересовани појединци, који први пут постају чланови Друштва или чланови који до тренутка уплате чланарине нису попунили електронску Приступницу, потребно је то да учине на адреси https://bds.rs/clanstvo/kako-da-postanem-chlan-drushtva/.

Приступница се попуњава само једном, а резултати попуњене Приступнице остају сачувани у бази података о члановима БДС.

у Београду,
21. јануара 2022.

You may also like...