Програм XVI конференције БДС

Програм XVI конференције БДС

Мале библиотеке у великом дијалогу за промене

Народна библиотека Србије, Београд, 12-13. децембар 2019.
Амфитеатар НБС, улаз са врачарског платоа

————————————

Program of the XVI SLA Conference

Small Libraries in Big Dialogue
for Changes

National Library of Serbia, Belgrade, 12-13 December 2019
NLS Amphitheater, Main entrance

Четвртак, 12. децембар 2019. / Thursday, 12 December 2019

10.00-12.00 – Регистрација / Registration

11.00-12.00 – Сесија отварања / Opening Session

Музички програм (МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац) / Music program (Music school „Josif Marinković“ Vršac)

А. Монти, Чардаш, изводе: Димитрије Живојнов (тамбура, 1. разред) и Кристина Добросављевић (клавирски сарадник)
К. Сен-Санс, Тарантела, изводе: Ева Кокаи (флаута, 3. разред), Марко Даничић (кларинет, 3. разред) и Душан Дакић (клавир, 3. разред)

Поздравне речи / Welcoming words

12.00-13.30 – СЕСИЈА 1 / SESSION 1
МАЛЕ БИБЛИОТЕКЕ – СТАНДАРДИ, СМЕРНИЦЕ, СТВАРНОСТ / SMALL LIBRARIES – STANDARDS, GUIDELINES, REALITY
Модератори мр Гордана Ђилас, Славен Попара / Moderators mr Gordana Đilas, Slaven Popara

* Бојана Вукотић (Народна библиотека Србије, Београд) / Bojana Vukotić (National Library of Serbia, Belgrade) Библиотечки огранци на прекретници / Library Branches at the Crossroads
* Барбара Кавчић(Министарство културе Републике Словеније, сектор за културно наслеђе), Виолета Ботацо (секција специјалних библиотека при Библиотекарском друштву Словеније) / Barbara Kavčić (Republic of Slovenia, Ministery of Culture, Cultural Heritage Directorate), Violetta Bottazzo (Special Libraries Section of the Slovenian Library Association) Стручни стандарди за специјалне књижнице у Словенији (2018 – 2028) / Professional Standards for Special Libraries in Slovenia (2018 – 2028)
* Александра Пикић (Национална и свеучилишна књижница у Загребу) / Aleksandra Pikić (National and University Library in Zagreb) Мале књижнице у подручју дјеловања свеучилишне матичне службе из Националне и свеучилишне књижнице у Загребу / Small Libraries in the Field of Activity of the Research and Development Department of the National and University Library in Zagreb
* Виолета Јовичинац Петровић (НБ Вук Караџић, Крагујевац), Небојша Цвејић (Библиотека шабачка) / Violeta Jovičinac Petrović (Public Library „Vuk Karadžić“, Kragujevac) Nebojša Cvejić (Library of Šabac) Мали нису мали, само тако изгледају (слике из живота наших малих библиотека) / The Small Are Not Small, They Just Look Like that (Images of Life of Our Small Libraries)
* Виолета Ђорђевић (Библиотека града Београда) / Violeta Đorđević (Belgrade City Library) Сами у смени – изазови и могућности / Working Alone – Challenges and Opportunities
* Бојана Петраш (Народни музеј Зрењанин) / Bojana Petraš (Museum of Zrenjanin) Специјална библиотека специјалних моћи / A Special Library with Special Powers

Дискусија / Discussion

Презентација спонзора / Sponsor presentation

Trevis, Србија / Trevis, Serbia

13.30-14.30 – ПОСТЕР СЕСИЈА (Атријум) / POSTER SESSION (Atrium)

* Данијела Божичковић Радуловић, Зорка Стојановић (Библиотека Србољуб Митић, Мало Црниће) / Danijela Božičković Radulović, Zorka Stojanović (Library „Srboljub Mitić“, Malo Crniće) Како обојити распуст / How to Color School Holidays
* Јелена Јовин (Библиотека Матице српске, Нови Сад) / Jelena Jovin (Matica Srpska Library, Novi Sad) Мотивисање библиотекара / Motivating Librarians
* Јосипа Зетовић (Факултет за одгојне и образовне знаности, Осијек, Хрватска) / Josipa Zetović (Faculty of Education, Osijek, Croatia) Истраживања задовољства корисника – пут ка квалитети у високошколској књижници / User Satisfaction Research –  A Path to Quality in an Academic Library
* Катарина Бели, Драгана Глишић Живановић (НБ „Илија М. Петровић“, Пожаревац) / Katarina Beli, Dragana Glišić Živanović (Public Library “Ilija M. Petrović”, Požarevac) Стање и перспективе развоја библиотека са једним запосленим у браничевском округу / The State and Prospects of Development of Libraries with a Single Employee in the Braničevo County
* Надица Костић, Бојана Митић, Милан Јовановић (НБ Пирот) / Nadica Kostić, Bojana Mitić, Milan Jovanović (Pirot Public Library) Девета уметност као чувар културног наслеђа / The Ninth Art as the Guardian of Cultural Heritage
* Весна Зобунџија (Грађевински и архитектонски факултет Осијек, Хрватска) / Vesna Zobundžija (Faculty of Civil Engineering, Osijek, Croatia) Креативни књижничар или – како потакнути студенте да заволе књижницу / Creative Librarian or – How to Encourage Students to Love Their Library

14.00-15.00 – Ручак (Атријум) / Lunch (Atrium)

15.00-16.20 – СЕСИЈА 2 (панел сесија) /SESSION 2 (panel session)
БИБЛИОТЕКАРИ XXI ВЕКА У АКАДЕМСКИМ И НАУЧНИМ БИБЛИОТЕКАМА / LIBRARIANS OF THE 21st CENTURY IN ACADEMIC AND RESEARCH LIBRARIES
Модератор Милица Шевкушић (Институт техничких наука САНУ, Београд) / Moderator Milica Ševkušić (Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade)

Панелисти / Panelists
* др Јелена Јаћимовић (Стоматолошки факултет Универзитета у Београду) / Jelena Jaćimović, PhD (School of Dental Medicine, University of Belgrade)
* Мирјана Нешић (Београдска политехника) / Mirjana Nešić (Belgrade Polytechnic)
* Обрад Вучковац (Институт за нуклеарне науке Винча) / Obrad Vučkovac (Vinča Institute of Nuclear Sciences)
* Ана Ђорђевић (Хемијски факултет Универзитета у Београду) / Ana Đorđević (Faculty of Chemistry, University of Belgrade)
* Миљана Тодоровић (Математички факултет Универзитета у Београду) / Miljana Todorović (Faculty of Mathematics, University of Belgrade)

16.20-16.45 – Кафе пауза / Coffee break

16.45-18.00 – СЕСИЈА 3 / SESSION 3
ПЛАТФОРМЕ ЗА 21. ВЕК / PLATFORMS FOR THE 21st CENTURY
Модератори др Бранка Драгосавац, др Татјана Станисављевић / Moderators dr Branka Dragosavac, dr Tatjana Stanisavljević

* Миљана Тодоровић (Математички факултет Универзитета у Београду)  / Miljana Todorović (Faculty of Mathematics, University of Belgrade) Нови облици комуникације у Библиотеци Математичког факултета у Београду / New Forms of Communication at the Library of the Faculty of Mathematics in Belgrade
* др Гина де Алвис (независни истраживач у библиотечко-информационој делатности, Сингапур) / Gina de Alwis, PhD (Independent LIS researcher, Singapore) Трансформације библиотека: Јачање капацитета за будућност / Libraries Transform: Capacity Building to Be Future Ready
* Марија Гордић, Весна Абадић (Универзитетска библиотека у Крагујевцу) / Marija Gordić, Vesna Abadić (University Library Kragujevac) Јединствени идентификатори аутора: пример добрe праксе библиотекара академских библиотека / Unique Author Identifiers: An Example of Good Practice inAcademic Libraries
* Обрад Вучковац (Институт за нуклеарне науке Винча) / Obrad Vučkovac (Vinča Institute of Nuclear Sciences) Управљање истраживачким подацима – нови вид услуге у библиотекама научно-истраживачких института / Research Data Management /A New Type of Service in Research Libraries
* Ана Павловић (Правни факултет Универзитета у Београду) / Ana Pavlović (Faculty of Law, University of Belgrade) Улога високошколских библиотека у образовању особа оштећеног вида / The Role of AcademicLibraries in Education of People with Visual Impairment

Дискусија / Discussion

20.00 – Вечера (изван локације) / Dinner (off-site)

Петак, 13. децембар 2019. / Friday, December 13th 2019

9.00-12.00 – Регистрација / Registration

10.00-11.30 – СЕСИЈА 4 / SESSION 4
ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ / GUARDIANS OF CULTURAL HERITAGE
Модератори Оливера Настић, Милица Матијевић / Moderators Olivera Nastić, Milica Matijević

* Алмедина Салихагић (Комисија за очување националних споменика Сарајево, Босна и Херцеговина) / Almedina Salihagić (The Commission to Preserve National Monuments, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) Специјалне збирке у служби промоције културног наслијеђа – аудио-визуелна грађа за УНЕСКО баштину / Special Collections for the Promotion of Cultural Heritage – Audiovisual Material for the UNESCO Heritage
* Јасмина Бајо, Марија Старчевић (Градска библиотека и читаоница Котор, Црна Гора) / Jasmina Bajo, Marija Starčević (City Library and Reading Room Kotor, Montenegro) Активности Градске библиотеке и читаонице Котор у популарисању културне баштине Боке которске / The Activities of the City Library and Reading RoomKotor in Popularization of the Bay of Kotor Cultural Heritage
* Јасмина Иванковић, Драгана Маринковић (Библиотека Димитрије Туцовић, Лазаревац) / Jasmina Ivanković, Dragana Marinković (Library „Dimitrije Tucović“, Lazarevac) Библиотека ОШ „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца чувар културног наслеђа / School Library „Vojislav Voka Savić“ in Lazarevac as Guardian of Cultural Heritage
* Марта Банда, Борис Дончић (Савез слепих Србије) / Marta Banda, Boris Dončić (Union of the Blind of Serbia) Звучна књига 2014-2019: рад, изазови и резултати / Audiobook 2014-2019: Work, Challenges, and Results
* Татјана Јовановић (Архив Србије), Александра Кручичан (Народни музеј у Београду), Јелена Пушица (Етнографски музеј у Београду) / Tatjana Jovanović (The Archive of Serbia), Aleksandra Kručičan (The National Museum in Belgrade), Jelena Pušica (The Ethnographic Museum in Belgrade) (Не)мале библиотеке у институцијама културе од изузетног значаја / (Non)Small Libraries in Cultural Institutions of Great Importance

Дискусија / Discussion

Презентација спонзора / Sponsor presentation

IZUM, Словенија / IZUM, Slovenia

            EBSCO, САД / EBSCO, USA

11.30-12.00 – Кафе пауза / Coffee break

12.00-13.00 – Свечана скупштина БДС поводом Дана библиотекара Србије, 14. децембра / SLA Ceremonial Assembly on the occasion of the Serbian Librarians Day, 14 December

Церемонија додела награда БДС лауреатима за 2019. годину /
Award Ceremony for the SLA prizes laureates in 2019

13.00-14.00 –Ручак / Lunch

13.00-14.30 – ПОСТЕР СЕСИЈА (Атријум) / POSTER SESSION (Atrium)

14.00-15.30 –Радионица „UX in Libraries: Capturing User Behaviours“, аутор Гина де Алвис (Сала 236) / Workshop “UX in Libraries: Capturing User Behaviours”, author Gina de Alwis (Room 236)

14.00-15.45 – СЕСИЈА 5 / SESSION 5
БИБЛИОТЕКА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА / LIBRARY – LOCAL COMMUNITY CULTURAL CENTER
Модератори Ивана Јаношевић, Марија Радуловић / Moderators Ivana Janošević, Marija Radulović

* Хадија Кријешторац (Библиотека Вук Караџић, Пријепоље) / Hadija Kriještorac (Library „Vuk Karadžić“, Prijepolje) „Чаир“ – специјални органак библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље / „Čair“ – A Special Branch of the Library „Vuk Karadžić“ Prijepolje
* Живадинка Јованчевић (Друштво школских библиотекара Србије), Златко Ахмић (Библиотека Матице српске, Нови Сад) / Živadinka Jovančević (Serbian Association of School Librarians), Zlatko Ahmić (Matica Srpska Library, Novi Sad) Библиотека Средње школе у Тополи – образовни, научни и културни центар општине / Topola High-School Library – Educational, Scientific, and Cultural Center of the Municipality
* Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић (ОШ Душан Јерковић, Ужице) Јасмина Луковић (Народна библиотека Ужице) / Ana Duković, Mirjana Radovanović Pejović (Elementary School „Dušan Jerković“, Užice) Jasmina Luković (Užice Public Library) Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку / School and Public Libraries in the Dialogue for Change – A Win-Win Situation
* Милена Димитријевић (НБ Вук Караџић, Велико Градиште) / Milena Dimitrijević (Public Library „Vuk Karadžić“, Veliko Gradište) Иновативне услуге за нове кориснике малих библиотека / Inovative Services for Small Library Users
* Ана Цветановић (НБ Радоје Домановић, Лесковац) / Ana Cvetanović (Public Library „Radoje Domanović“, Leskovac) Промена перцепције мале библиотеке у друштву знања 21. века: маркетинг, рекламирање, видљивост / Changing the Perception of a Small Library in the Knowledge Society of the 21st Century: Marketing, Advertising, Visibility
* Весна Ј. Филиповић Петровић (ОШ Васа Пелагић, Лесковац) / Vesna J. Filipović Petrović (Elementary School „Vasa Pelagić“, Leskovac) Од проблема до решења-отворено учење ван школе и библиотеке – искуство малих библиотека / From Problems to Solutions – Open Learning Outside the School and Library – Experiences of Small Libraries
* Драгана Ђорђевић (ГБ Атанасије Стојковић, Рума) / Dragana Đorđević (Public Library „Atanasije Stojković“, Ruma) Румска књижевна колонија / The Ruma Writers Colony

Дискусија / Discussion

15.45-16.15 – Затварање конференције / Closing of the Conference

16.30 – Обилазак изложбе Марине Абрамовић „Чистач“у Музеју савремене уметности у Београду (полазак аутобуса код зграде НБС) / Visiting exhibition „The Cleaner“ by Marina Abramovich, organized at the Museum of Contemporary Art in Belgrade (the bus will leave in front of the NLS building)

You may also like...