Одржана прва Скупштина БДС у 2019

У понедељак 25. фебруара 2019. године у Амфитеатру Народне библиотеке Србије одржана је прва овогодишња Скупштина Друштва, уз присуство 71 делегата. Пре Скупштине своје седнице одржали су Управни и Надзорни одбор БДС.

Дневни ред Скупштине имао је следеће тачке:

  1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 23. фебруара 2018. године
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2018. години
  3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2018. годину
  4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2019. години
  5. Усвајање Етичког кодекса библиотекара Србије
  6. Одржавање Изборне скупштине БДС у 2019. години
  7. Текућа питања

Скупштина Друштва је према тачкама дневног реда усвојила Записник са претходне Скупштине и прешла на разматрање Извештаја о раду БДС у 2018. години, Извештаја о раду подружница у 2018, Финансијског извештаја за 2018. годину и предлога Програма рада БДС у 2018. Након расправе и подношења извештаја председника и секретара БДС (2. тачка), односно Надзорног одбора (3. тачка), Скупштина БДС је усвојила предложене извештаје. Програм рада БДС за 2019. годину изложио је председник БДС и Програм је такође усвојен. Извештаји о раду БДС и подружница у 2018. години, као и Програм рада БДС у 2019. објављени су на страници Документа https://bds.rs/o-nama/dokumenta/веб-сајта БДС.

Скупштина је према тачки 5. усвојила и Етички кодекс библиотекара Србије, који је био на јавној расправи у 2018. години. Комисија у саставу др Весна Црногорац, Хадија Кријешторац и др Богдан Трифуновић утврдила је коначни предлог Кодекса на основу ранијег текста (из 2014. године) и предложила га на усвајање Скупштини БДС. Текст Етичког кодекса такође је објављен на страници Документа.

У 2019. години истиче мандат свих органа управе БДС и у складу са Статутом БДС председник Друштва сазваће Изборну скупштину. Тим поводом у оквиру 6. тачке дискутовано је у вези термина Изборне скупштине и закључено је да би најпогоднији термин у календару био почетак маја 2019. године. Председник БДС апеловао је на присутне делегате, посредно и на све чланове БДС, да се за Изборну скупштину поштује Статут БДС и да делегирани представници подружница за Изборну скупштину БДС обавезно регулишу плаћање чланарине у 2019. години до 31. марта, у складу са Одлуком УО БДС.

Под тачком Текућа питања Скупштина се највише бавила темом недавно стеченог статуса репрезентативног удружења у култури и значаја поверених послова за БДС. Услед великог броја новина у раду БДС када је у питању статус репрезентативности, као и нејасноћа око свих обавеза Друштва које проистичу по основу закона, БДС ће ускоро да објави више детаља у вези вршења поверених послова репрезентативног удружења.

Управни одбор БДС је на својој седници истог дана донео неколико одлука: о формирању секције БДС за дигитални развој библиотека (радни назив) и одредио координатора секције, Андрију Сагића из Библиотеке „Милутин Бојић“, Београд; о утврђивању коначног текста предлога Пословника о раду подружница БДС; о новом хостингу веб-сајта БДС и уредницима веб-сајта (Бојану Николићу из УБСМ и Богдану Трифуновићу).

Надзорни одбор БДС је на својој седници од 25. фебруара (одржана у канцеларији БДС) разматрао припремљену документацију од стране ангажоване овлашћене књиговодствене агенције о финансијском пословању БДС у 2019. години и донео одлуку да препоручи Скупштини БДС да прихвати Финансијски извештај за 2018. годину.


You may also like...