Програм развоја БДС у 2016. години

У складу са Чланом 23. Статута Библиотекарског друштва Србије (2011) Управни одбор Друштва на седници у Народној библиотеци Србије одржаној 15. марта 2016. године усвојио је предлог развоја БДС у 2016. години који је предложио председник Друштва др Богдан Трифуновић.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА БДС У 2016. ГОДИНИ

1. Обнављање мреже подружница БДС на територији целе Србије
У 2016. години Друштво ће настојати да мрежу подружница Друштва успостави на територијалном (подружница у сваком округу Републике Србије) и стручном принципу (ст. 1 чл. 13 Статута) за оне чланове Друштва који желе да се организују по том основу (специјалне, високошколске, школске и друге библиотеке). У том смислу Председник и Управни одбор БДС позивају колеге заинтересоване за чланство у Друштву да одрже неопходне скупштине подружница на којима ће бити изабрани председници подружница и делегати за Скупштину БДС, односно на којима ће се активирати старе подружнице које су у претходном периоду постале неактивне и припојене другим подружницама.
2. Унапређење комуникације између управе и чланова БДС
Друштво ће у 2016. години настојати да свој рад учини јавним и транспарентним, у мери колико то законски прописи дозвољавају. Јавност и транспарентност у раду потребна је ради правилног и правовременог информисања чланова Друштва о свим аспектима рада БДС, чиме се ствара могућност унапређења комуникације унутар наше организације. Веб сајт Друштва, друштвене мреже, електронска комуникација и даље ће служити сврси једноставног и брзог дељења информација, али ће се у 2016. години нагласак ставити и на физичке сусрете управе са члановима у библиотекама Србије, кроз учешће представника Друштва на стручним скуповима, скупштинама подружница, програмским садржајима које организују колеге библиотекари. У овој години планиране су још најмање две Скупштине Друштва, у пролећном и јесењем периоду, на којима ће се расправљати о низу одлука које треба да започну вишегодишњи процес трансформисања Друштва у модерно струковно удружење, које ће имати капацитете да адекватно заступа и штити интересе библиотечко-информационе делатности у целини. Друштво ће настојати да изврши и децентрализацију када су састанци управе у питању, чиме се омогућава директан контакт управе са библиотекарима у мањим градовима и местима Србије.
3. Повећање броја чланова Друштва у 2016. години
Управни одбор Друштва сматра да је у директној вези са првом тачком програма развоја повећање броја чланова, јер је ефикасно функционисање система подружница неопходан услов за већи одзив колега кроз чланство у Друштву. Чланови управе Друштва настојаће да својим активним радом и контактима са чланством одржавају везу између чланова, подружница и органа БДС у наредном периоду, да промовишу мисију и циљеве БДС, што ће резултирати већом заинтересованошћу библиотечко-информационих радника за наше најстарије и најмасовније струковно удружење.
4. Одржавање годишње конференције БДС
Конференција Друштва једна је од највидљивијих активности које БДС организује током године. Као таква конференција омогућава и масовније учешће чланова Друштва у активностима, представљање рада библиотекара и библиотека и размену знања, искустава и информација. У 2016. години Друштво ће своју конференцију одржати крајем године, уз настојање да то буде стручно-научни скуп са међународним учешћем на коме ће се изложити радови које ће БДС објавити у 2017. у форми зборника радова.
5. Издавачка делатност БДС у 2016.
За 2016. годину предвиђене су најмање две публикације чији ће издавач бити Друштво: нови број научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ (у електронској и штампаној форми) и зборник радова са конференције „Медијска и информациона писменост у друштву знања и библиотеке“ која је одржана 2014. године (у електронској форми, уколико средства дозволе и у штампаној форми).
6. Пројекти БДС за Конкурс Министарства културе и информисања у 2016. години
Конкурси Министарства су већ у току, па су чланови Управног одбора Друштва започели израду пројекта којим би се суфинансирале планиране активности у овој години. Узимајући у обзир нове пропозиције конкурса за библиотечко-информациону делатност (око минималних износа за суфинансирање) БДС може да констатује да нова правила не иду у корист структури пројеката какве је Друштво до сада предлагало и реализовало, али ће се са новим пројектима прилагодити новонасталој ситуацији и покушаће да квалитетним предлозима настави суфинансирање од стране Министарства.
7. Рад стручних тела Друштва
Како је 2015. година у великој мери била ванредна за Друштво, очекујемо да ће рад стручних тела (секције и комисије) у 2016. години у целини бити активнији и конкретнији. Управни одбор Друштва позива све секције БДС да доставе извештаје о свом раду током протекле године, како би се извршила анализа резултата и активности стручних тела. Стручна тела чине неопходан део рада и развоја БДС и у том смислу током 2016. године Друштво ће кроз активну комуникацију са председницима стручних тела покушати да подржи активна тела односно покрене оне који су из неког разлога остали неактивни. Друштво позива секције и комисије да своје сајтове или блогове отворе у оквиру домена БДС (као поддомени), како би све електронске адресе биле обједињене у оквиру домена bds.rs
8. Измене и допуне аката који дефинишу рад БДС
У 2016. години Управни одбор БДС иницираће измене и допуне постојећих аката који су кључни за функционисање Друштва (Статут, Пословник о раду Скупштине), односно покренути усвајање аката који ће даље унапредити рад БДС (Пословник о раду Управног одбора, Етички кодекс библиотекара). Сви акти биће мењани или усвајани након јавне расправе, у складу са Статутом БДС, чиме ће се обезбедити транспарентност у овим поступцима и равноправно третирање свих пристиглих предлога. У том смислу управа БДС нада се да ће чланство узети активну улогу у решавању ових питања и помоћи да се на основу досадашње праксе, сопственог и туђег искуства пронађу оптимална решења.

др Богдан Трифуновић
Председник БДС

You may also like...