Конкурс за акредитацију програма

Народна библиотека Србије расписује:

Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2015. годину. 

  • Право учешћа на конкурсу имају правна и физичка лица са подручја Републике Србије.
  • Пријаве за сваки појединачни програм подносе се у папирној и електронској форми.
  • Електронска пријава шаље се на имејл адресу секретара Комисије за стална стручна усавршавања у библиотечко-информационој делатности: programissu@nb.rs.

Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи пропратно писмо и следећа документа:

• Попуњен формулар пријаве на Kонкурс (Prilog 1 ) у 2 примерка куцаног текста А4 формата (у папирној и електронској форми).
• доказ подносиоца програма о обезбеђености ресурса потребних за извођење програма уз потпис законског заступника предлагача програма оверен печатом (prilog 2a ), односно, уз потпис аутора програма ако је физичко лице (prilog 3) (у папирној и електронској форми);
• доказ о појединачној уплати 7.500, 00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Народне библиотеке Србије број: 840-506668-17, сврха уплате: „Учешће на Конкурсу за акредитацију програма сталног стручног усавршавања“.

  • Конкурсну документацију неопходно је попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000-2007).За пријаву програма који су били акредитовани за 2014. годину потребно је доставити извештај о реализацији.
    Формулар и обрасци који су саставни део документације налазе се на веб сајту Народне библиотеке Србије: http://www.nb.rs/pages/article.php id=24402. Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.
  • Пријаве на конкурс достављају се од 1. до 30. септембра  2014. године препорученом пошиљком на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, 11000 Београд, Поштански фах 2, уз назнаку: „За Комисију за акредитацију програма сталног стручног усавршавања„.
  •  Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве неће бити разматране.
  • – О резултатима конкурса Народна библиотека Србије обaвестиће све подносиоце пријава најкасније до 31. децембра 2014. године.
  • Списак акредитованих програма биће објављен на интернет сајту Народне библиотеке Србије.

Народна библиотека Србије – конкурс

You may also like...