БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Подружнице БДС

Из Статута:

”Чла­но­ви Дру­штва се ор­га­ни­зу­ју у по­дру­жни­це по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе председник и секретар.
По­дру­жни­цу мо­гу чи­ни­ти запослени и други стручњаци у библиотечко-информационој делатности с територије више општина.
Чла­но­ви подружнице на Скупштини по­дру­жни­це раз­ма­тра­ју пи­та­ња од заједнич­ког
ин­те­р­са, утвр­ђу­ју свој про­грам, до­но­се за­кључ­ке, ста­во­ве и утвр­ђу­ју предло­ге за
Скуп­шти­ну Дру­штва.
Подружнице достављају годишње извештаје о раду, планове и програме рада Управном одбору Друштва. Подружница не може имати статус правног лица”.
 
 Према Одлуци Управног одбора Друштва од 19.05. 2016. у складу са чл. 13. ст.3. Статута Друштва – Друштво има 18 активних подружница:

СПИСАК ПОДРУЖНИЦА БДС

 1. Подружница Златиборског и Рашког округа (председник Драгослава Родаљевић)
 2. Подружница Народне библиотеке Србије (председник Јелена Глишовић)
 3. Подружница Специјалних библиотека (председник Оливера Настић)
 4. Подружница Пиротског округа (председник Елизабета Георгиев)
 5. Подружница Моравичког округа (председник Марија Петковић)
 6. Подружница Колубарског и Мачванског округа (председник Ана Ивковић)
 7. Подружница библиотекара Срема (председник Ружица Станковић)
 8. Подружница Тимочке крајине (председник Жаклина Николић)
 9. Подружница Шумадијског округа (председник Гордана Вучковић)
 10. Подружница Јужнобачког округа (председник Милица Кирћански)
 11. Подружница Браничевског и Подунавског округа (председник Вера Зарић Митровић)
 12. Подружница УБСМ и високошколских библиотека Београда (председник Татјана Брзуловић Станисављевић)
 13. Подружница Јужнобанатског округа (председник Иван Стојановић)
 14. Подружница БМС и УНС (председник Гордана Ђилас)
 15. Подружница Библиотеке града Београда (председник Весна Арсић)
 16. Подружница северног и средњег Баната (председник Радован Хорватов)
 17. Подружница Расинског и Поморавског округа (председник Ивана Милутиновић)
 18. Подружница Севернобачког округа (председник Маша Младеновић)

Поред активних подружница, БДС чине и подружнице које су у 2016. години у статусу мировања.