БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Подружнице БДС

Из Статута:

”Чла­но­ви Дру­штва се ор­га­ни­зу­ју у по­дру­жни­це по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе председник и секретар.
По­дру­жни­цу мо­гу чи­ни­ти запослени и други стручњаци у библиотечко-информационој делатности с територије више општина.
Чла­но­ви подружнице на Скупштини по­дру­жни­це раз­ма­тра­ју пи­та­ња од заједнич­ког ин­те­р­еса, утвр­ђу­ју свој про­грам, до­но­се за­кључ­ке, ста­во­ве и утвр­ђу­ју предло­ге за Скуп­шти­ну Дру­штва.
Подружнице достављају годишње извештаје о раду, планове и програме рада Управном одбору Друштва. Подружница не може имати статус правног лица”.
 
 Према Одлуци Управног одбора Друштва од 19.05. 2016. у складу са чл. 13. ст.3. Статута Друштва – Друштво има 18 активних подружница:

СПИСАК ПОДРУЖНИЦА БДС

 1. Подружница Златиборског и Рашког округа (председница Драгослава Родаљевић)
 2. Подружница Народне библиотеке Србије (председница Јелена Глишовић)
 3. Подружница Специјалних библиотека (председница Оливера Настић)
 4. Подружница Пиротског округа (председница Елизабета Георгиев)
 5. Подружница Моравичког округа (председница Марија Петковић)
 6. Подружница Колубарског и Мачванског округа (председница Ана Ивковић)
 7. Подружница библиотекара Срема (председница Ружица Станковић)
 8. Подружница Тимочке крајине (председница Жаклина Николић)
 9. Подружница Шумадијског округа (председница Гордана Вучковић)
 10. Подружница Јужнобачког округа (председница Милица Кирћански)
 11. Подружница Браничевског и Подунавског округа (председница Вера Зарић Митровић)
 12. Подружница УБСМ и високошколских библиотека Београда (председница Татјана Брзуловић Станисављевић)
 13. Подружница Јужнобанатског округа (председник Иван Стојановић)
 14. Подружница БМС и УНС (председница Гордана Ђилас)
 15. Подружница Библиотека града Београда (председник Драгана Михаиловић)
 16. Подружница северног и средњег Баната (председник Радован Хорватов)
 17. Подружница Расинског и Поморавског округа (председница Ивана Милутиновић)
 18. Подружница Севернобачког округа (председница Маша Младеновић)

Поред активних подружница, БДС чине и подружнице које су у статусу мировања.