БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Број 2 (2017)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис
ISSN 0006-1816

Год. LIX св. 2 (2017)

ТЕМА

Богдан Трифуновић
ОСНИВАЊЕ И ПРВА ГОДИНА РАДА ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА НР СРБИЈЕ: 1947–1948

Anna Angelova
РPROFESSIONAL ОRGANISATION OF BULGARIAN LIBRARIANS (ULIW/ BLIA) – TRADITIONS, POLICIES, PERSPECTIVES

Marina Vinaj
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković
DECENIJA POSLANSTVA ASOCIJACIJE INFORMACIJSKIH STRUČNJAKA – BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Marzena Przybysz
POLISH LIBRARIANS’ ASSOCIATION

ХРОНИКА

Бојан Ђорђевић
ДРЖАВНА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА: ЈЕДАН НЕУСПЕО ПОДУХВАТ

Александра Тртовац
АУТОМАТИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ – ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД

ПРАКСА

Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА КАО ПОДСТИЦАЈ КРЕАТИВНОМ И ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИКАЗИ

Данка М. Ивошевић
ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКА: ОД ЊИХОВОГ НАСТАНКА ДО ЕПОХЕ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ

Здравка Радуловић
„ЛИСТАЊЕ ВРЕМЕНА“ – ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ ЈЕВРЕЈСКЕ ПЕРИОДИКЕ У СРБИЈИ 1888-2016. АУТОРКЕ БИЉАНЕ АЛБАХАРИ

СЕЋАЊА
Мирко Дрманац
САБИРНИК НЕКРОЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ЧАСОПИСУ „БИБЛИОТЕКАР” (1948–1997)

Упутство за ауторе прилога

Уређивачка политика

Редакција

Импресум