БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Број 1 (2017)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис
ISSN 0006-1816

Год. LIX св. 1 (2017)

ТЕМА

Татјана Богојевић
СТРУЧНОСТ БИБЛИОТЕКАРА И ЊИХОВА УЛОГА У ПОСРЕДОВАЊУ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИЈА И КОРИСНИКА

Весна Филиповић Петровић
РОДИТЕЉИ, НАСТАВНИЦИ И БИБЛИОТЕКАРИ – ПАРТНЕРИ У РАЗВИЈАЊУ ПОТРЕБЕ ЗА ЧИТАЊЕМ КОД ДЕЦЕ

ПРАКСА

Наташа Васиљевић
ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Елизабета Георгиев
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКА ПИРОТСКОГ ОКРУГА

ХРОНИКА

Јелена Цветић
БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА

Татјана Р. Јанковић
ЗАСТАВИНА БИБЛИОТЕКА ─ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА У ПРОМЕНЉИВОМ ОКРУЖЕЊУ

ПРИКАЗИ

Бранка Драгосавац
КОНФЕРЕНЦИЈА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА

Драгана Грујић
БИБЛИОИНФО: 55 ГОДИНА ОД ПОКРЕТАЊА НАСТАВЕ БИБЛИОТЕКАРСТВА НА ВИСОКОШКОЛСКОМ НИВОУ

Мирко Дрманац
РОМАНСИРАНА ИСТОРИЈА УНИШТЕЊА

Радомир Ивановић
НАЈНОВИЈИ ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ У ПРВИМ ДВЕМА ДЕЦЕНИЈАМА ХХ ВЕКА

Упутство за ауторе прилога

Уређивачка политика

Редакција

Импресум